το ΚΕΚ

Η Δομή μας

Το Κ.Ε.Κ. Καματερού ιδρύθηκε το 1995 και είναι από τα πρώτα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που πιστοποιήθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης με κωδικό πιστοποίησης 12101012 καθώς επίσης και ως Κέντρο Ξένων Γλωσσών με κωδικό πιστοποίησης 2308596.

Ο Φορέας μας δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και στεγάζεται σε ένα συνολικό χώρο έκτασης 450 m2 διαθέτοντας την αρτιότερη και πλουσιότερη υποδομή τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε έμψυχο δυναμικό. Υλοποιήσαμε μέχρι σήμερα περισσότερες από 2.000.000 ανθρωποώρες κατάρτισης επιδοτούμενης και αυτοχρηματοδοτούμενης, καταρτίζοντας συνολικά 10.000 ανέργους και 8.000 εργαζομένους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η αποστολή του Φορέα μας

Αποστολή του Φορέα μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης που παρέχουν σε ενηλίκους: α) συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, β) γενική εκπαίδευση ενηλίκων, γ) επαγγελματικό προσανατολισμό, δ) επαγγελματική συμβουλευτική και οι οποίες εξασφαλίζουν τη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού καλύπτοντας τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Οι στόχοι μας προς αυτή την κατεύθυνση

 • Η ορθή διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων και λοιπών εκπαιδευτικών ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων προγραμμάτων μέσω της τήρησης των απαιτήσεων αυτών και των όρων του ΕΣΔΕΚ.
 • Η ουσιαστική παρέμβαση στα δρώμενα της τοπικής κοινωνίας με την προσπάθεια για δημιουργία νέων ευκαιριών και την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα ισότητας ευκαιριών στην απασχόληση.
 • Η συμβολή, με την υλοποίηση ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης, στην οικονομική και κοινωνική συνοχή της περιοχής.
 • Η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των ανέργων, μέσω της συνεχούς αναβάθμισης των γνώσεων και της προσαρμογής των δεξιοτήτων τους στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
 • Η αναβάθμιση και η συνεχής επικαιροποίηση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων.
 • Η συστηματική προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης που έρχεται να καλύψει ανάγκες που έχουν διαγνωσθεί.
 • Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής και κατάρτισης στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν πόλο τοπικής ανάπτυξης, αλλά και να συντελέσουν στην καταπολέμηση της ανεργίας.
 • Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής στους ανέργους, αλλά και η διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.
 • Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλους και η αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μία κοινωνία ίσων ευκαιριών.
 • Η ανάπτυξη παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω internet (εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης).

Πλεονεκτήματα

 • Έμπειροι Εκπαιδευτές
 • Σύγχρονες Εγκαταστάσεις
 • 1 άτομο ανά Η/Υ
 • Δωρεάν πρόσβαση στο Internet και εκτός εκπαιδευτικών ωρών
 • Σύγχρονα εκπαιδευτικά εγχειρίδια
 • Ευέλικτα προγράμματα για τις μέρες και τις ώρες που εξυπηρετούν
 • Ανταγωνιστικές Τιμές
 • Υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιήσεις

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Το σύνολο των αρχείων του Συστήματος Διαχείρησης Ποιότητας του Κ.Ε.Κ Καματερού βασίζεται στα πρότυπα ΕΛΟΤ EN ISO 9001 : 2015 και ISO 27001 : 2013, τα οποία περιγράφουν τις απαιτήσεις για τη δημιουργία, τεκμηρίωση και διατήρηση ενός αποτελεσματικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας.