Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

← Επιστροφή στο Κέντρο απορρήτου

Στόχος της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι η πλήρης ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων για τις επεξεργασίες που εκτελεί το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Καματερού και αφορούν τα προσωπικά τους δεδομένα. Η διαφύλαξη της ακεραιότητας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελούν δέσμευση της Διοίκησης, των εργαζομένων και των συνεργατών της εταιρείας μας. Μέσω της πολιτικής μας θα λάβετε μια ολοκληρωμένη γνώση αναφορικά με τα παρακάτω:

 1. Ποιοι είμαστε
 2. Πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα προσωπικών δεδομένων
 3. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε
 4. Πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
 5. Ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
 6. Τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων
 7. Τον χρόνο διατήρησης
 8. Τα δικαιώματά σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε
 9. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχουμε λάβει για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων
 10. Ενημέρωση Πολιτικής

 

Το Προφίλ Μας

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Καματερού αποτελεί έναν σύγχρονο φορέα που εστιάζει την στρατηγική του στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών, μέσα από την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Ενεργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ο οποίος βρίσκεται σε συμμόρφωση με τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της Ε.Ε. και την ισχύουσα Εθνική νομοθεσία, μέσω της  Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Χρήστο Καλύβα Υπεύθυνο επικοινωνίας, στο 2102321476  ή/και στο email ckalyvas@kek-agkam.gr

 

Συλλογή των Προσωπικών σας Δεδομένων

Στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών της, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Καματερού ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανά κατηγορία:

Εργαζόμενοι: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητα / Διαβατηρίου, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΙΚΑ, ΑΜΚΑ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, εθνοτική προέλευση, αριθμό λογαριασμού, εκπαιδευτικό επίπεδο, έτη προϋπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, αριθμό τέκνων, επιπλέον πιστοποιητικά γνώσης, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αναρρωτικές άδειες. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της πρόσληψης και για τη συνέχιση της εργασιακής σχέσης σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

Πελάτες (Νομικά Πρόσωπα): Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο και email επικοινωνίας, ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου

Πελάτες (Φυσικά Πρόσωπα): Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο, email. Εφόσον το απαιτούν οι εκάστοτε προκηρύξεις μπορεί να ζητηθούν επιπλέον κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όπως: μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΜΙΚΑ, ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης, εισοδηματικά κριτήρια, επίπεδο μόρφωσης, οικογενειακή κατάσταση και άλλα.

Προμηθευτές: Επωνυμία , ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email και αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου, στοιχεία νόμιμου εκπρόσωπου.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Καματερού δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικής κατηγορίας που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, δεδομένα που αφορούν την υγεία.

Μοναδική περίπτωση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων και ειδικότερα της εθνοτικής καταγωγής και δεδομένων υγείας αποτελεί η εφαρμογή του εργατικού δικαίου, του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας. Σημειώνεται ότι ενδέχεται σε περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων κατάρτισης, δεδομένα ειδικής κατηγορίας ωφελούμενων να αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης. Σε αυτή την περίπτωση, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Καματερού συγκεντρώνει τα εν λόγω δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε Προκήρυξης από την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

 

Αρχές Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Συμμορφούμενοι πλήρως με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία δεδομένων, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια: Εξασφαλίζεται ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι σύννομη, διαφανής και πραγματοποιείται με διαφανή τρόπο
 • Περιορισμός του σκοπού: Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς
 • Ελαχιστοποίηση των δεδομένων: Εξασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργάζονται
 • Ακρίβεια: Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται εφόσον είναι αναγκαίο. Παράλληλα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης: Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση σας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας εφαρμόζοντας πάντα και για όλη τη διάρκεια τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα: Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται με τρόπο ο οποίος εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων

 

Σκοπός και Νομική Βάση Επεξεργασίας δεδομένων

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων επεξεργασία είναι κάθε πράξη που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Καματερού προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Την ενημέρωση σας, εφόσον έχετε συγκατατεθεί, για νέα προγράμματα και υπηρεσίες
 • Εκτέλεση και διαχείριση μεταξύ μας σύμβασης
 • Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση που επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
 • Διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας
 • Διαφύλαξη δημοσίου συμφέροντος

Σε περίπτωση που επιθυμούμε να προβούμε σε επεξεργασία για διαφορετικό από τους ανωτέρω σκοπούς, θα σας ενημερώσουμε και μόνο εφόσον λάβουμε τη διακριτή σας συναίνεση θα προχωρήσουμε.

 

Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

Τα κατάλληλα τεχνολογικά και οργανωτικά μέτρα που έχουμε λάβει εξασφαλίζουν ότι τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται με ασφάλεια (φυσικό αρχείο και ηλεκτρονικά) και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα προς τρίτους εφόσον επιβάλλεται από τη νομοθεσία και αποτελεί έννομη υποχρέωση της. Τέτοια περίπτωση αποτελούν τα επιδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα έργα κατάρτισης, στα οποία τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται στις αντίστοιχες Αναθέτουσες Αρχές.

 

Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Εστιάζοντας στην τήρηση των αρχών επεξεργασίας, όπως αυτές ορίζονται από τον κανονισμό, εξασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μέχρι να επιτευχθεί ο σκοπός της επεξεργασίας τους ή όσο επιβάλει η κείμενη νομοθεσία και το έννομο συμφέρον της επιχείρησης.

 

Μάθετε για τα Δικαιώματα σας και πως να τα Ασκήσετε

Στόχος μας είναι να ικανοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό την άσκηση των δικαιωμάτων σας όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 15-18, 20-21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και αφορούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα Πρόσβασης, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών
 • Δικαίωμα Διόρθωσης, ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση
 • Δικαίωμα Διαγραφής, προσωπικών δεδομένων σας από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση τους δεν απαιτείται για τη συμμόρφωση μας με τις έννομες υποχρεώσεις ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων
 • Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας, σε συνέχεια σχετικής απαίτησης από εσάς
 • Δικαίωμα Φορητότητας, ώστε να λαμβάνεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζεται τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
 • Δικαίωμα Εναντίωσης, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να αποστείλετε αίτημα στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας για Θέματα Προσωπικών Δεδομένων, Χρήστος Καλύβας στο τηλέφωνο 2102321476 ή/και στο email ckalyvas@kek-agkam.gr ή να το παραδώσετε στα γραφεία μας στη διεύθυνση Λεωφόρος Καματερού 146 και Φιλής, Καματερό. Σε κάθε περίπτωση, θα διευκολύνουμε την άσκηση των δικαιωμάτων σας, εκτός και αν δεν είμαστε σε θέση να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας και πάντα με γνώμονα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα ανταποκριθούμε σε κάθε αίτημά σας εντός μήνα, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ενημερώνοντας σας για την παράταση που απαιτείται καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ: 2106475600, www.dpa.gr .

 

Κατάλληλα Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα Ασφάλειας

Ακολουθώντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και λαμβάνοντας συνεχώς τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, επιτυγχάνουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη κακόβουλη επεξεργασία.

 

Ενημέρωση Πολιτικής

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και να ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική εφόσον μεταβληθούν είτε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είτε οι σκοποί επεξεργασίας είτε κριθεί ότι αυτό θα συμβάλει στην περαιτέρω ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Θα ειδοποιηθείτε για τυχόν αλλαγές με την ανάρτηση της νέας πολιτικής στην ιστοσελίδα μας καθώς και με την ενημέρωση σας με κάθε δυνατό μέσο.

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Ιανουάριος 2019