Φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση

Χωρίς έξοδα μετακίνησης

Από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας

Φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Οι λιμενικές εγκαταστάσεις αποτελούν ουσιώδη κρίκο στο σύνολο της μεταφορικής αλυσίδας. Ο ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός (ΙΜΟ) αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων προχώρησε τον ∆εκέµβριο του 2002 στην τροποποίηση της Διεθνούς Σύµβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS – Safety Of Life at Sea) με την υιοθέτηση του Διεθνούς Κώδικα για την ασφάλεια των πλοίων και των λιµενικών εγκαταστάσεων (ΙSPS Code – International Ship and Port Security Code).

Σκοπός:

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση και παροχή της προβλεπόμενης από τον Κώδικα ISPS εκπαίδευσης σε όσους είναι υποψήφιοι να εργασθούν ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις.

Απευθύνεται σε:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατόχους Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (SECURITY) οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να εργαστούν ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις.

Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Σύμφωνα με τον Κώδικα ISPS, οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν τα εξής θεωρητικά αντικείμενα:

– Γνώση των υφιστάμενων απειλών για την ασφάλεια και των μοντέλων που ακολουθούνται

– Αναγνώριση και εντοπισμός όπλων, επικίνδυνων ουσιών και διατάξεων

– Αναγνώριση των χαρακτηριστικών και μοντέλων συμπεριφοράς προσώπων, τα οποία μπορεί να απειλήσουν την ασφάλεια

– Τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των μέτρων ασφάλειας

– Τεχνικές διαχείρισης και ελέγχου πλήθους

– Σχετιζόμενες με την ασφάλεια επικοινωνίες

– Λειτουργία εξοπλισμού και συστημάτων ασφάλειας

– Υποβολή σε δοκιμές, βαθμονόμηση και συντήρηση του εξοπλισμού και των συστημάτων ασφάλειας

– Τεχνικές επιθεώρησης, ελέγχου και παρακολούθησης

– Μεθόδους σωματικής έρευνας προσώπων, προσωπικών ειδών, αποσκευών, φορτίου και εφοδίων πλοίου

Για την υλοποίηση του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί ο Κώδικας ISPS, Model Course του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ο Φορέας μας χορηγεί Βεβαίωση Παρακολούθησης η οποία είναι απαραίτητο τυπικό προσόν για την εργασία ως προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας σε λιμενικές εγκαταστάσεις.

Διάρκεια

30 ώρες

Κόστος σεμιναρίου

Δια ζώσης: 200€
E-Learning: 170€

Εισηγητές

Οι εισηγητές μας είναι στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και ιδιώτες με πολυετή διδακτική εμπειρία στον τομέα της Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

Φόρμα ενδιαφέροντος