Τεχνικός Ασφάλειας

ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ!

Κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους θα πρέπει να διαθέτει τεχνικό ασφάλειας δηλαδή υπεύθυνο για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους.

Τα σεμινάρια διακρίνονται σε:

  • Διάρκειας 10 ωρών για εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στη Γ΄ κατηγορία, και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους ή εργαζόμενους που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Γ΄ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε
  • Διάρκειας 35 ωρών για εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στη Β΄κατηγορία και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους ή εργαζόμενους που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β΄ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

Για τις επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας:

Κόστος σεμιναρίου

70 € για τις 10 ώρες

Για τις επιχειρήσεις B΄ κατηγορίας:

Κόστος σεμιναρίου

130€ για τις 35 ώρες

Διευκρινίζεται πως η ύπαρξη Τεχνικού Ασφαλείας είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις (Σχετ. Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99). Επιπλέον, όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να γνωστοποιούν (από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους) στην Επιθεώρηση Εργασίας τον Πίνακα Προσωπικού με τα στοιχεία του Τεχνικού Ασφαλείας (Σχετ Ν. 2874/2000), ο οποίος πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό κατάρτισης σε θέματα Υγιεινής και Ασφαλείας εργασίας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Τεχνικών Ασφάλειας Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας» υποβάλλονται 3 μήνες πριν τις ημερομηνίες υλοποίησης.

Ο εργοδότης/επιχείρηση μέχρι να αποκτήσει την Βεβαίωση Επιμόρφωσης, θα πρέπει να αναθέσει τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας σε εξωτερικό συνεργάτη ή σε εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης (ΕΞΥΠΠ).

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας τώρα στο παραπάνω πρόγραμμα συμπληρώστε την Αίτηση συμμετοχής

Συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα ενδιαφέροντος