Συχνές Ερωτήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα και επομένως δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων, έχουν άνεργοι νέοι και νέες οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Α. Για την κατηγορία Απόφοιτοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ: Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και κάτοχοι κάρτας ανεργίας, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Δικαίωμα συμμετοχής, επίσης, έχουν και όσοι συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις.

Β. Για την κατηγορία Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ): Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και κάτοχοι κάρτας ανεργίας, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Εκτός του δελτίου ανεργίας σε ισχύ, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει επίσης ΑΜΚΑ (Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης).
Εάν δεν διαθέτετε ΑΜΚΑ , επισκεφθείτε το ΚΕΠ της περιοχής σας προκειμένου να το εκδώσετε άμεσα!

Η επιλογή τους και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

  • Έτος κτήσης του πτυχίου.
  • Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012).
  • Βαθμός πτυχίου.
  • Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
  • Ύπαρξη πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας.

Το Μητρώο Ωφελουμένων αποτελεί τον πίνακα κατάταξης των ατόμων που υπέβαλαν αίτηση για το πρόγραμμα και τα οποία, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τελικά επιλέχθηκαν να συμμετέχουν σε αυτό. Το Μητρώο Ωφελουμένων θα περιλαμβάνει την κατάταξη αυτών των ατόμων κατά φθίνουσα σειρά, ανά Διοικητική Περιφέρεια και ανά ομάδα εκπαιδευτικού επιπέδου, ενώ θα περιλαμβάνει επίσης και τους επιλαχόντες του προγράμματος. Συνολικά οι ωφελούμενοι θα ανέρχονται σε 35.000 άτομα, εκ των οποίων οι 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ και οι 20.000 απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.). Ο αριθμός των επιλαχόντων, καθορίζεται σε ποσοστό 50% επί του συνόλου των επιλεγέντων.

Το επίδομα της θεωρητικής κατάρτισης είναι αξίας 400€ (80 ώρες x5 € ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) και καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης και εφόσον έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από την πρακτική άσκηση. Το επίδομα της πρακτικής άσκησης είναι:

  • 2.300€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) για την ομάδα Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι και
  • 2.000€ για την ομάδα αποφοίτων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.).

Το επίδομα καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Η επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας θα παραληφθεί απο τον ΟΑΕΔ και θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2013 (31/10/2013). Η ενεργοποίηση της επιταγής εισόδου γίνεται με τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του καταρτιζόμενου, του παρόχου κατάρτισης (ΚΕΚ) και της επιχείρησης για πρακτική άσκηση. Η ενεργοποίηση επιτυγχάνεται με την ηλεκτρονική υποβολή στην ειδική ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ απο τον πάροχο κατάρτισης της ημερομηνίας σύναψης της σύμβασης καθώς και του ΚΑΥΑΣ του ωφελουμένου.

Οι υποψήφιοι πληρώνονται απευθείας από το Πρόγραμμα.

  • Πληρωμή επιδόματος θεωρητικής κατάρτισης: Το επίδομα της θεωρητικής κατάρτισης, αξίας 400€, καταβάλλεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης και εφόσον έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από την πρακτική άσκηση.
  • Πληρωμή επιδόματος πρακτικής άσκησης: Το επίδομα πρακτικής άσκησης, αξίας 2.000€ εάν είναι απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2.300€ εάν είναι απόφοιτος ΑΕΙ και ΤΕΙ, καταβάλλεται και αυτό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Όλες οι πληρωμές, καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε καταρτιζόμενος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της “Αίτησης Συμμετοχής” του στη δράση και στον οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ως πρώτος δικαιούχος.

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους εξειδικευμένους σύμβουλους του Ενοριακού Πνευματικού Κέντρου Καματερού προκειμένου να βοηθήσουν να επιλέξετε την πιο κατάλληλη θέση πρακτικής άσκησης, με βάση τα ενδιαφέροντα και το επαγγελματικό / εκπαιδευτικό σας προφίλ.

Θα δηλώσετε το προσωπικό σας φορολογικό εισόδημα. Εάν δεν έχετε κανένα εισόδημα θα πρέπει να δηλώσετε μηδενικό εισόδημα, και να προσκομίσετε στο ΚΕΚ για την εγγραφή σας είτε την υποβληθείσα μηδενική σας φορολογική δήλωση είτε βεβαίωση από την εφορία στην οποία ανήκετε ότι δεν έχετε κάνει ποτέ δήλωση, π.χ. διότι τα εισοδήματα σας είναι κάτω από το μικρότερο φορολογητέο εισόδημα.