ΝΕΟ Voucher για άνεργους 30 έως 49 ετών

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Voucher για 10.000 ανέργους με τίτλο: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»


Σκοπός
 της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

 

 Τι περιλαμβάνει:

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

 1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής
 2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητες
 • μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών,
 • υγείας – πρόνοιας,
 • τουρισμού και επισιτισμού
 1. πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης και
 2. πρακτική άσκηση -on the job training- συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών.

 

 Δικαίωμα συμμετοχής:

 • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ
 • Ηλικιακή ομάδα 30 – 49 ετών.
 • Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο)


 Εκπαιδευτικό Επίδομα

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα λάβει με την ολοκλήρωση του προγράμματος συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα 2.520€:

 • 1.000€επίδομα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών (200 ώρες * 5,00 ευρώ/ώρα)
 • 1.520€επίδομα πρακτικής άσκησης διάρκειας 380 ωρών (380 ώρες * 4,00 ευρώ/ώρα)

 

Υποβολή αίτησης


Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης των ωφελούμενων αρχίζει από 23/12/2020 ώρα 14.00 και λήγει 26/02/2021 ώρα 14.00 στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr

 

Κριτήρια επιλογής – Μοριοδότηση


Η επιλογή των ανέργων θα γίνει με μοριοδότηση βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 • Εισόδημα ατομικό / οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019)
 • Επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

Φόρμα ενδιαφέροντος