Επιμόρφωση σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ε.Ε.Κ)

Επιμόρφωση σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ε.Ε.Κ)

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) παρέχουν υπηρεσίες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Γυμνασίου και Λυκείου. Πρόκειται για ένα θεσμό που συμβάλει στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων, με ειδικότητες που συνδέονται άμεσα με τις επιχειρηματικές ανάγκες. Η γνώση του θεσμού είναι καίριας σημασίας για όσους επιθυμούν να αναπτύξουν σχετική επαγγελματική σταδιοδρομία.

Βασικές αρχές του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • Η επιλογή και η διαμόρφωση πιστοποιημένων προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα, στα πλαίσια των ειδικοτήτων που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας.
 • Η επιλογή εκπαιδευτών με ανάλογες γνώσεις ή και εμπειρία, προκειμένου να παρέχουν υψηλής ποιότητας κατάρτιση.
 • Η φιλοξενία σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια των δομών της τυπικής εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας το κατάλληλο περιβάλλον για την ολοκληρωμένη κατάρτισή τους.

– Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Εκπαιδευτές ή / & Στελέχη (Διευθυντές / Υποδιευθυντές) στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)

– Σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και αλλοδαπής

– Σε εκπαιδευτικούς, μονίμους & ωρομισθίους, που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε Δ.Ι.Ε.Κ. , Δ.Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής & Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης

– Σε Στελέχη της Διοίκησης στους τομείς της εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης

– Σε όσους θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα τον θεσμό των Δομών Δια Βίου Μάθησης

– Σε όποιον ενδιαφέρεται για την  επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

– Σε όσους ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση ενηλίκων

 • Έννοιες, Φορείς και Θεσμικό Πλαίσιο
 • Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Σύνδεση με αγορά εργασίας
 • Εκπαιδευτικό σύστημα
 • Η χρηματοδότηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική
 • Τάσεις και προοπτικές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Δυναμική Ομάδας- Διαχείριση ομάδων
 • Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων-Αποτελεσματική Μάθηση
 • Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην Επαγγελματική εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και στόχων
 • Η λειτουργία των Δομών Δια Βίου Μάθησης
 • Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές

Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος “Επιμόρφωση σχετικά με το θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ).”, επιτρέπει στο συμμετέχοντα να αναβαθμίσει τις γνώσεις του σε θέματα της φιλοσοφίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του εκπαιδευτικού συστήματος εν γένει, και ειδικότερα στο σύστημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Μοριοδότηση

Εγκύκλιος ΙΝΕΔΙΒΙΜ Μόρια Θέση Απασχόλησης
5697/336/02-08-2018 2 (μέγιστο) Εκπαιδευτής ΔΙΕΚ
Κ1/49934/26-03-2018 2(μέγιστο) Διευθυντής ΔΙΕΚ
Κ1/49933/26-03-2018 2 (μέγιστο) Υποδιευθυντής ΔΙΕΚ

Μέθοδος Υλοποίησης Προγράμματος

Διεξάγεται αποκλειστικά με την εξ αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (E-learning), μέσω της πλατφόρμας moodle, σε ώρες και ημέρες που επιθυμείτε.

logo elearning

Περιλαμβάνει:
• E-books
• Πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο υποστηρικτικό επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα), εργασίες-δραστηριότητες, βιβλιογραφία-δικτυογραφία
• Συνεχή διαδικτυακή επικοινωνία
• Επιστημονικά τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων και εργασιών

Μεθοδολογία Αξιολόγησης

 • Αρχική (μεθοδολογική ανίχνευση των πραγματικών επιμορφωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων)
 • Διαμορφωτική (ενεργής συμμετοχή κάθε επιμορφούμενου στα θέματα και επιστημονικές δραστηριότητες που αναρτώνται στην πλατφόρμα μάθησης)
 • Τελική (ανατροφοδότηση και αξιολόγηση εργασιών και test αυτοαξιολόγησης)

Κόστος Συμμετοχής

200€ για τις 200 ώρες

350€ για τις 400 ώρες

 

Εκπτωτική Πολιτική:

– 10% έκπτωση σε φοιτητές – ανέργους

– 15% έκπτωση για παρακολούθηση πέραν του ενός σεμιναρίου

– 20% έκπτωση για εφάπαξ καταβολή του ποσού

Φόρμα ενδιαφέροντος